Naše služby

Spoločnosť ACORE s.r.o. poskytuje účtovné a poradenské služby pre menšie a stredné firmy. S viac než 25 rokmi praxe v odbore, ponúkame kvalitný servis v oblasti účtovníctva a kompletné služby, ktoré Vám znížia čas a réžiu s účtovníctvom na úplné minimum.

Každému jednotlivému klientovi venujeme individuálnu pozornosť a osobný prístup. V závislosti od Vašich špecifických potrieb Vám ponúkneme riešenia šité na mieru.

Odbremeníme Vás od nutnosti orientovania sa v aktuálnych zákonoch a komunikácie s úradmi. Neustále sledujeme aktuálny legislatívny vývoj v odbore.

S nami nestratíte prehľad o aktuálnom stave Vášho účtovníctva. Doklady spracúvame priebežne, s prehľadnou archiváciou v papierovej aj elektronickej forme.

Účtovníctvo

Tím našich účtovníkov je vedený majiteľom spoločnosti s vyše 25 ročnou praxou v oblasti účtovníctva.

Samozrejmosťou sú pravidelné školenia, ktorých sa naši účtovníci zúčastňujú, aby udržali krok s neustále sa meniacou legislatívou a dokázali tak našim klientom zabezpečiť kvalitné služby a poradenstvo.

Vaše podnikanie od momentu svojho vzniku potrebuje osobu, ktorá je schopná vysporiadať sa s administratívnou záťažou súvisiacou s Vašim podnikaním.

Náš tím účtovníkov je schopný prevziať túto ťarchu na seba, vytvoriť a spravovať prehľadnú účtovnú databázu, zriadiť komunikačné prostredia s jednotlivými inštitúciami, s ktorými sa dostanete do styku.

Zabezpečíme pre Vás:

vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva podľa platnej legislatívy, prevzatie dokladov, prvotnú kontrolu formálnej správnosti Vašich účtovných dokladov, prvotné posúdenie daňovej oprávnenosti nákladov a následnú komunikáciu

  • Vedenie pokladničných záznamov
  • Vedenie bankových záznamov podľa výpisov
  • Vedenie vystavených faktúr
  • Vedenie prijatých faktúr
  • Spárovanie Vašich pohľadávok a záväzkov s finančnými operáciami za účelom inventarizácie
  • Reporting

spracovanie a podanie ročnej účtovnej závierky

spracovanie a podanie daňových priznaní (daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel)

vypracovanie výročnej správy

zastupovanie a komunikácia so štátnymi inštitúciami (Daňový úrad, Colný úrad, Štatistický úrad, atď.)

kontrola a dohľad nad fungovaním interného účtovného oddelenia, optimalizácia účtovných procesov

tvorba vnútropodnikových smerníc v oblasti účtovníctva

Mzdy a personalistika

Ak potrebujete profesionálnu pomoc v oblasti miezd a personalistiky, obráťte sa na nás s dôverou. Nechajte na náš tím prebrať starostlivosť o spracovanie miezd vo vašej spoločnosti, s odbornosťou zastrešíme celú mzdovú agendu.

Zabezpečíme pre Vás:

výpočet miezd, daní a odvodov, zrážok zo mzdy zamestnancov

príprava a distribúcia výplatných pások jednotlivým zamestnancom

prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v príslušných štátnych inštitúciách pri nástupoch a výstupoch

príprava potrebných výkazov a hlásení pre štátne inštitúcie (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, )

príprava štatistických výkazov pre Štatistický úrad

zastupovanie a komunikácia so štátnymi inštitúciami

ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov

príprava platobných príkazov na úhradu miezd, daní a odvodov a zrážok z miezd

príprava reportov podľa Vašich požiadaviek

udržiavanie personálnych zložiek zamestnancov

archivácia mzdovej a personálnej agendy

Poradenské služby

Ponúkame Vám nielen spracovanie účtovnej, mzdovej a personálnej agendy, ale predovšetkým cenné profesionálne poradenstvo a riešenia na mieru pre Vaše podnikanie.

Sme stabilným a spoľahlivým partnerom, našim cieľom je individuálny prístup pri riešení Vašich potrieb, zabezpečiť Vám komplexné služby pod jednou strechou a všetko potrebné pre Vaše strategické rozhodovania v podnikaní.

Zabezpečíme pre Vás:

poradenstvo a konzultácie v oblasti účtovnej a daňovej problematiky

optimalizáciu daňovo-odvodového zaťaženia v rámci platnej legislatívy

prípravu reportov podľa Vašich požiadaviek, ich vyhodnotenie, konzultácie

audit a daňové poradenstvo

prípravu podkladov pre účely auditu, asistenciu počas auditu

zastupovanie v prípade daňovej kontroly

kontrolu a dohľad nad fungovaním interného účtovného oddelenia, optimalizáciu účtovných procesov

tvorbu vnútropodnikových smerníc v oblasti účtovníctva

založenie a registráciu novej spoločnosti vrátane poskytnutia sídla a súvisiacich administratívnych služieb

prípravu a realizáciu zmien v spoločnostiach a ich zápis do obchodného registra (zmena názvu spoločnosti, sídla, spoločníkov, konateľov a pod.)

iné poradenské služby podľa konkrétnych požiadaviek klienta

Doplnkové služby

Reporting

Vďaka nášmu pravidelnému reportingu si udržíte dohľad nad aktivitami Vašej firmy, nech je akokoľvek veľká.

Pravidelný reporting je služba pre tých, ktorí potrebujú plnohodnotný dohľad nad jednotlivými účtovnými aktivitami, no zároveň na to potrebujú podporu profesionálov vo svojom odbore.

Ponúkame Vám reporting ušitý na mieru Vám a vašej firme, ktorý nastavíme podľa vašich očakávaní a potrieb. Takýto reporting môže byť komplexný a pokrývať všetky stránky účtovníctva alebo čiastkový, zameraný na špecifické aktivity, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

Registrácia k DPH

Postaráme sa o akýkoľvek typ registrácie k DPH, ktorú ustanovuje zákon – povinnú, dobrovoľnú, skupinovú, pre zahraničné osoby či iné, špecifické formy. Vybavíme kompletnú dokumentáciu a jej vypracovanie, ale aj samotnú registráciu a komunikáciu s úradmi.

Za zdaniteľnú osobu zákon považuje fyzickú aj právnickú osobu, ktorá vykonáva akúkoľvek podnikateľskú činnosť. Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH však majú len zdaniteľné osoby, ktoré za posledných 12 mesiacov dosiahli obrat vyšší ako 49 790 eur.

Aj subjekty, ktorých obrat je nižší sa však môžu registrovať dobrovoľne napríklad s ohľadom na plánované zahraničné partnerstvá alebo nákupy. Nech už je vaša potreba registrácie k DPH akákoľvek, postaráme sa o všetky náležitosti s ňou súvisiace.